• Morocco Syria Turkish Ghana Dutch

Algemene Voorwaarden NCB Opleidingen BV en NCB Projecten BV

 

1. Algemeen

NCB Opleidingen / NCB Projecten, hierna te noemen “NCB”, verzorgt sinds 45 jaar opleidingen op het terrein van basisvaardigheden waaronder valt Nederlandse Taal (NT 1 en2), rekenen, digitale vaardigheden, alfabetisering, inburgering en re-integratie. Het NCB conformeert zich aan de gedragscode en algemene voorwaarden voor Particulier Onderwijs en Opleidingen die zijn vastgesteld door de Coördinatiegroep Zelfregulering (CZ) van de Sociaal Economische Raad.

 

2. Werkingsgebied van algemene voorwaarden

De algemene voorwaarden maken deel uit van al het contact tussen particulieren, bedrijven en instellingen en het NCB. De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle opleidingen en cursussen van het NCB voor particulieren, bedrijven en instellingen. Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Utrecht.

 

3. Blik op Werk Keurmerk

Het NCB beschikt over het Keurmerk van de Stichting “Blik op Werk” en is daardoor gerechtigd haar diensten te verlenen. Dit wil zeggen dat het NCB voldoet aan alle eisen die Blik op Werk jaarlijks toetst. Alleen cursisten die een opleiding volgen welke voorzien is van het Blik op werk certificaat, komen in aanmerking voor een lening bij DUO om de betreffende cursus te financieren. Daarom is het NCB als Keurmerk Blik op Werk houder gerechtigd om een cursist te helpen een DUO lening aan te vragen. Het Blik op Werk Keurmerk maakt kwaliteit op eenduidige wijze transparant en biedt garantie op kwaliteit. Dienstverleners met het Keurmerk onderscheiden zich van dienstverleners zonder Keurmerk. Het Keurmerk toetst of de gemaakte afspraken worden nagekomen. Daarnaast meet Blik op Werk de tevredenheid van opdrachtgever(s) en klanten, of keurmerkhouders goed omgaan met privacy en klachten serieus nemen.

 

4. Certificaat

De opleidingen worden afgesloten met door de overheid voorgeschreven examens (zoals DUO, Staatsexamen, e.d.) of met een certificaat van een certificeerbare eenheid.

 

5. Opleidingsduur

De opleidingsduur is de overeengekomen periode tussen het NCB en de cursist, uitgedrukt in maanden, danwel weken of uren. Deze periode gaat van start vanaf de eerste (geplande) lesdag, of activatie van de e-learningslicentie en eindigt op de datum welke in het cursuscontract overeen is gekomen. De lesgelden zijn van toepassing op de betreffende opleiding voor het aangegeven aantal opleidingsweken, danwel de opleidingsduur. In het geval van e-learning zijn de lesgelden van toepassing op de periode waarover een toegangslicentie tot de webgebaseerde e-learningfaciliteiten wordt afgegeven.

 

6. Opleidingsinhoud

Het NCB behoudt zich het recht voor de inhoud en opzet van de opleidingen te wijzigen onder handhaving van eventuele landelijke erkenning, of landelijk vastgestelde normen waarmee ze kunnen afwijken van de beschrijvingen in folders, studiegidsen en brochures en van teksten op de website van het NCB en andere websites. De opleidingsinhoud danwel e-learning wordt persoonlijk verstrekt en blijft eigendom van het NCB. De opleidingsinhoud danwel e-learning is uitsluitend bedoeld voor persoonlijk gebruik door de cursist waaraan deze door het NCB verstrekt is. Het NCB maakt voor de informatie in alle genoemde en overige externe uitingen het voorbehoud dat deze beschreven zijn op basis van informatie die het NCB ter beschikking had op het moment van samenstellen hiervan.

 

7. Examens

Het cursusgeld is exclusief examens en herkansing van deze examens, tenzij anders via het cursuscontract is overeengekomen.

 

8. Aanmelding en inschrijving

Aanmelding kan schriftelijk, telefonisch of via de site van het NCB plaatsvinden.

Inschrijving bij de opleiding vindt plaats op basis van een persoonlijk intakegesprek, fysiek of online, waarna een offerte wordt aangeboden, te tekenen door deelnemer en NCB. Na de offerte volgt het tekenen van een cursuscontract bij de start van de opleiding. Door ondertekening verbindt de deelnemer, vanaf dan cursist genoemd, zich om de aangegeven opleiding af te nemen en het verschuldigde lesgeld te betalen. In alle gevallen kan de inschrijving kosteloos binnen 30 dagen vanaf datum ondertekening offerte door de deelnemer worden geannuleerd. Na ondertekening van het cursuscontract betaalt de cursist de eerste drie maanden cursusgeld, indien de deelnemer de overeenkomst voortijdig wil beëindigen. Na deze drie maanden geldt een opzegtermijn van één maand.

 

9. Toelatingseisen

Het NCB is gerechtigd specifieke toelatingseisen te stellen voor een opleiding. Onder deze toelatingseisen vallen in ieder geval, maar niet uitsluitend, eisen aan vooropleiding, taalbeheersing en specifieke vakken als onderdeel van een vooropleiding. Het NCB kan bewijsstukken vragen met betrekking tot deze toelatingseisen.

 

10. Definitieve start opleiding

Indien een cursist na inschrijving vanuit het NCB een uitnodiging voor de concrete start en locatie van de opleiding krijgt, een cursuscontract tekent, danwel een inlogcode activeert voor een e-learning programma is de opleidingsstart definitief en neemt de doorlooptijd van de opleiding een aanvang.

 

11. Acceptatie

Het NCB behoudt zich het recht voor om na inschrijving en binnen 4 weken na start van het opleidingstraject, de overeenkomst voor het opleidingstraject van de cursist te beëindigen danwel te wijzigen, indien de cursist toch niet aan de gestelde eisen voor de start voldoet.

 

12. Betaling

Op basis van een inschrijving, als boven vermeld, ontvangt de cursist of opdrachtgever een factuur. Deze factuur zal een maand na het starten van de opleiding moeten worden voldaan. Bij gespreide betaling vindt altijd een automatische incasso plaats. Bij te late betaling, na herhaalde aanmaning, zullen wettelijke rente en kosten in rekening worden gebracht en kan schorsing of opschorting van de toegang tot de leslocatie en de e-learning plaatsvinden.

Bij niet tijdige betaling, dat wil zeggen betaling binnen de daartoe gestelde termijnen in geval van betaling ineens, of bij storneren of niet kunnen afschrijven van de termijnbedragen in geval van automatische incasso, zal het NCB twee herinneringen sturen. Blijft betaling wederom uit dan wordt de cursist in gebreke gesteld waarbij tevens de cursist wordt aangezegd dat hij geschorst zal gaan worden indien hij niet binnen de daartoe gestelde termijn de achterstand voldoet. Vanaf dat moment is de cursist rente en (incasso)kosten verschuldigd. Bij wederom geen betaling ontvangt de cursist een schorsingsbrief en wordt hem de toegang tot de opleiding ontzegd. Pas nadat de achterstand binnen de gestelde termijn is voldaan zal de cursist weer worden toegelaten tot de opleiding of toegang krijgen tot e-learning. Eventuele gemiste lessen en / of toetsen tijdens de schorsing komen voor rekening en risico van de cursist en kunnen op eigen kosten van de cursist nadien worden ingehaald. Betaalt de cursist wederom niet dan wordt de overeenkomst door het NCB ontbonden en kan de cursist de opleiding niet langer volgen.

 

13. Annuleringsregeling

In geval van ontbinding wegens een tekortkoming in de nakoming van de verbintenis zijdens de cursist, daaronder begrepen betalingsachterstand zoals omschreven in artikel “betaling”, is de cursist verplicht de schade die het NCB door deze ontbinding lijdt te vergoeden.

Annulering van de opleiding kan alleen schriftelijk of per mail geschieden, gericht aan het NCB, Postbus 638, 3500 AP, Utrecht of info@ncbnet.nl

  • Annulering binnen 30 dagen na ondertekening van de offerte: geen kosten.
  • Annulering binnen drie maanden na tekenen cursuscontract: kosten voor de eerste drie maanden van de opleiding m.u.v. inburgeringsplichtigen.
  • Annulering later dan drie maanden na tekenen cursuscontract: één maand opzegtermijn wordt in rekening gebracht m.u.v. inburgeringsplichtigen.
  • De cursist dient bij (voortijdige) beëindiging van het cursuscontract een uittredebewijs te tekenen. 
  • De cursist dient bij (voortijdige) beëindiging van het cursuscontract de geleende laptop in goede staat in te leveren bij NCB, anders worden deze kosten in rekening gebracht bij de cursist op zijn/haar persoonlijke rekening, niet via zijn/haar DUO lening.
  • In bijzondere gevallen, naar het oordeel van de Algemeen directeur van het NCB, kan ten gunste van de cursist worden afgeweken van de Algemene Voorwaarden van het NCB.

 

14. Cursusplanning

Het NCB behoudt zich het recht voor om bij over- of onderinschrijving van een opleiding op een later tijdstip (uiterlijk 3 maanden na inschrijving) en/of op een andere locatie, een redelijk alternatief te bieden. De cursist zal hierover zo spoedig mogelijk worden geïnformeerd. Wijziging van opleidingslocatie en/of lesdag is eveneens mogelijk op grond van een beperkte groepsomvang. Ook kan het NCB besluiten de lessen online te laten plaatsvinden, indien dit wegens omstandigheden noodzakelijk is.

 

15. Overmacht

Indien door een beperkte omvang van het aantal inschrijvingen of overmacht een bepaalde opleiding niet binnen 3 maanden na de overeengekomen startdatum kan aanvangen, behoudt het NCB zich het recht voor de opleiding te annuleren waardoor de door inschrijving ontstane overeenkomsten vervallen. Ingeschreven deelnemers worden hiervan schriftelijk op de hoogte gesteld. Indien door overmacht lesuitval plaatsvindt, behoudt het NCB zich het recht voor inhaaldagen in te plannen op een andere dag dan de vaste lesdag en/of aansluitend op de vastgestelde opleiding/lesduur van de betreffende opleiding. Dit in afwijking van het gestelde in “opleidingsduur”. De uitloop en verlengingsopties blijven in dat geval onverminderd gekoppeld aan de looptijd van de betreffende opleiding.

 

16. Beëindiging opleiding door het NCB

De opleiding kan door het NCB worden beëindigd indien de deelnemer ernstige overlast veroorzaakt voor medecursisten en/of docenten. Hieronder wordt in ieder geval, maar niet uitsluitend, begrepen: het uiten van discriminerende uitlatingen ten aanzien van ras, geloof, sexe, geaardheid of politieke voorkeur, het beledigen van medecursisten of docenten, lichamelijk geweld, diefstal van eigendommen van het NCB, medecursisten of docenten, het bezoeken van aanstootgevende of discriminerende websites binnen de locaties van het NCB, het herhaaldelijk of persistent storen van medecursisten en het weigeren van het opvolgen van veiligheidsvoorschriften. Beëindiging van de opleiding vindt pas plaats nadat een mondelinge of schriftelijke waarschuwing is afgegeven en een hersteltermijn van maximaal 2 weken is geboden door een bevoegde vertegenwoordiger van het NCB. In ernstige en dringende situaties behoudt het NCB zich het recht voor om de deelnemer met onmiddellijke ingang te schorsen, waarbij de deelnemer de leslocatie van het NCB per omgaande dient te verlaten.

 

17. Leermiddelen

De deelnemer die zich zelf aanmeldt is verantwoordelijk voor de aanschaf (danwel het lenen van het NCB conform de voorwaarden in de leenovereenkomst) van de bij de opleiding benodigde computerapparatuur om thuis te oefenen. De boeken worden door het NCB aan de cursist persoonlijk verstrekt. De leermiddelen danwel e-learning zijn uitsluitend bedoeld voor persoonlijk gebruik door de persoon. Het is niet toegestaan om zonder schriftelijke toestemming van het NCB leermiddelen te kopiëren danwel te vermenigvuldigen.

 

18. Contactgegevens

De deelnemer verbindt zich om wijzigingen betreffende zijn/haar adres, woonplaats en e-mailadres en (mobiel) telefoonnummer gedurende de opleiding tijdig schriftelijk aan het NCB door te geven.

 

19. Wet bescherming persoonsgegevens

Het NCB maakt de cursist in het kader van de Wet bescherming persoonsgegevens er op attent dat de door hem/haar verstrekte gegevens zoals naam, adres en woonplaats worden opgenomen in de (klanten)administratie van het NCB. Het NCB zal deze gegevens alleen gebruiken om de cursist te informeren over de opleidingen of daaraan gerelateerde informatie. Verder gaat de cursist met het ondertekenen van zijn/haar cursuscontract akkoord met het uitwisselen van zijn/haar naam, adres, woonplaats en telefoonnummer (NAWT-gegevens) en informatie betreffende examens en diploma’s tussen het NCB en de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO). Tevens gaat de cursist akkoord met het doorgeven van zijn/haar NAWT-gegevens aan de organisatie die het tevredenheidsonderzoek uitvoert in opdracht van het Blik op Werk Keurmerk.

Het NCB verkoopt geen persoonlijke gegevens aan derden. Indien de cursist bezwaar heeft tegen dit gebruik van zijn/haar gegevens, dan kan hij/zij dit schriftelijk aan het NCB laten weten. Het NCB heeft een privacyreglement opgesteld dat onderdeel uitmaakt van het cursuscontract. Het privacyreglement is te raadplegen op deze website.

 

20. Klantenservice

Het NCB doet er alles aan om klanten tevreden te stellen. Mocht er desondanks toch iets niet in orde zijn, dan meldt u dit direct bij de NCB Klantenservice. NCB Klantenservice is op werkdagen van 09.00 tot 17.00 uur telefonisch op het nummer 088-8770000 bereikbaar of via het e-mailadres info@ncbnet.nl te bereiken. Het NCB zal alles in het werk stellen om de fout zo spoedig mogelijk en naar volle tevredenheid te verhelpen. Het NCB beschikt over een klachtenprocedure, deze staat omschreven in het klachtenreglement. 

 

21. Privacy- en klachtenreglement

Het NCB heeft een privacy- en klachtenreglement die bij de start van de opleiding aan de cursist worden overhandigd. Klachten kunnen te allen tijde schriftelijk worden gericht aan: Secretaris Klachtencommissie NCB, Postbus 638, 3500 AP, Utrecht.

 

22. Handelsnaam, Inschrijving KvK

NCB Opleidingen BV staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Utrecht onder nummer 54530199.
NCB Projecten BV staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Utrecht onder nummer 30196473.

 

23. Geldigheid voorwaarden

Deze voorwaarden zijn geldig vanaf 02.01.2024/ versie 4