• Morocco Syria Turkish Ghana Dutch

NCB - Regelement Algemene Verordening Gegevensbescherming


PRIVACY VERKLARING

Het NCB respecteert het recht op privacy en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u het NCB verschaft vertrouwelijk en zorgvuldig wordt behandeld. Zonder uw toestemming zullen uw gegevens niet aan derden worden verstrekt. Met deze privacyverklaring informeert het NCB u over zijn werkwijze en wat er met uw gegevens wordt gedaan.

 

Het NCB

NCB BV bestaat uit NCB opleidingen BV, NCB uitgeverij BV, NCB projecten BV en de Stichting ter Bevordering van Integratie en Taal. Het hoofdkantoor is gevestigd aan het Jaarbeursplein 22-2, 3521 AP te Utrecht (postadres: Postbus 638, 3500 AP) en is verantwoordelijk voor de verwerking van uw gegevens.

 

Surfen en Cookies

Voor het surfen op onze site vragen wij geen persoonlijke gegevens van u. Telkens wanneer u onze site bezoekt, registreert het NCB wel het klikgedrag. Dat wil zeggen dat de pagina’s die u bezoekt, de bestemming die u opvraagt en vanaf welke pagina u onze site weer verlaat. Deze gegevens worden alleen voor eigen onderzoek gebruikt en om de belangstelling voor onze site te meten en hiermee onze service te verbeteren.

Hiertoe maakt www.ncbnet.nl gebruik van cookies. Een cookie is een bestand dat op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen ten behoeve van een vervolgbezoek aan onze site. Als u geen cookies wilt ontvangen, kunt u dit blokkeren. Via de instellingen van uw browser is het mogelijk om cookies te weigeren en te verwijderen.

Voor het gebruik van Analytische cookies voor Google Analytics is een bewerkersovereenkomst afgesloten met Google. Wij hebben onze instellingen van Google Analytics zo geconfigureerd dat de laatste cijfers van het IP-adres van de bezoeker van de site worden geanonimiseerd, waardoor het NCB niet in staat is om interesseprofielen op te maken. De gegevens die het NCB verzamelt worden anoniem verwerkt, na 26 maanden automatisch verwijderd en worden niet gedeeld met Google. Aansluitend hierop wordt geen gebruik gemaakt van andere Google-diensten in combinatie met Google-Analytics-cookies.

 

Het verzamelen van uw persoonsgegevens

Het NCB verzamelt uw gegevens vanaf het moment dat u gegevens invult of achterlaat op onze site voor een aanmelding, bij een intakegesprek of bestelling. Uw gegevens verzamelt en verwerkt het NCB voor de uitvoering van zijn dienstverlening aan u als potentiële cursist, werknemer of klant waaronder de uitvoering van examenaanvragen, bemiddeling, onderwijsopdrachten, werving & selectie, persoonlijke ontwikkeling, salaris- en personeelmanagement evenals voor naleving van wet- en regelgeving. Hierdoor kan het NCB u snel en zorgvuldig informatie verschaffen.

Voor contactpersonen: het NCB verzamelt gegevens die tijdens contactmomenten vrijwillig aan ons verstrekt worden.

 

Welke persoonsgegevens verzamelt het NCB?

Het NCB verzamelt alleen persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor zijn dienstverlening als ook aanvullende gegevens om de dienstverlening beter te kunnen afstemmen op uw wensen en kwaliteiten of om te voldoen aan meer specifieke vragen of verplichtingen vanuit opdrachtgevers (bijv werkgevers, gemeente e.d.)of een wettelijke instantie (bijv. DUO, belastingdienst e.d.).

U bent zelf verantwoordelijk voor de juistheid en relevantie van de gegevens die u verstrekt.

 

Bij inschrijving/ intakegesprek:

 • Naam, adres, woonplaats, e-mail adres, telefoonnummer en andere contactgegevens
 • Geboortegegevens, leeftijd en geslacht
 • Informatie over opleiding, stages en werkervaring, eventueel status van inburgering en verblijf in Nederland
 • Gegevens van beschikbaarheid
 • Andere gegevens die van belang (kunnen) zijn.
 • Nationaliteit, BSN-nummer, controle ID-bewijs
 • Overige gegevens inzake de contactgegevens, gegevens van gezinsleden, bankrekeningnummer, voor werknemers gegevens inzage personeels-, salaris, en verzuimregistratie zoals loonbelastingverklaring, salaris en functioneren.

Voor contactgegevens verzamelt het NCB persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor zijn dienstverlening als ook aanvullende gegevens om de dienstverlening beter te kunnen afstemmen op de wensen en doestellingen van de instellingen en bedrijven.

 • Naam en bedrijfsnaam
 • Functie
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Doelstelling van het bedrijf

 

Delen van persoonsgegevens aan derden

Het NCB zal de gegevens die verzameld worden niet verkopen en/of aan derden of anderszins openbaar maken, behoudens op de wijze als hieronder beschreven.

De gegevens die wij van u hebben verkregen of verzameld verstrekken wij uitsluitend aan dienstverleners waarmee het NCB een verwerkersovereenkomst heeft afgesloten. Of in overige gevallen waarin het NCB hiertoe kan worden verplicht, bijvoorbeeld door een gerechtelijk bevel of een gerechtelijk vonnis.

De verstrekking van de persoonsgegevens geschiedt op basis van een gerechtvaardigd belang, wettelijke verplichting en/ of ter uitvoering van de overeenkomst zoals hierboven beschreven.

Uw gegevens worden niet buiten Nederland doorgegeven. Er zijn maatregelen genomen om te verzekeren dat de doorgegeven persoonsgegevens adequaat worden beschermd.

Met het ondertekenen van deze overeenkomst geeft de cursist NCB Opleidingen BV toestemming om zijn/haar NAWT-gegevens, inclusief gegevens over zijn/haar etniciteit en eventuele andere noodzakelijke informatie te verstrekken aan de dienst DUO, ten behoeve van de aanmelding voor examens. Het NCB heeft toestemming om zijn/haar NATW-gegevens te verstrekken aan een organisatie waarmee een Verwerkersovereenkomst is opgesteld.

Tevens heeft het NCB toestemming om zijn/haar NATW-gegevens en trajectgegevens in verband met de Participatiewet, de Inburgeringswet en de Bijstandswet te verstrekken aan de Gemeente.

Tijdens de intake of bij de tekening van dit document zal het NCB u vragen om een AVG toestemmingsformulier te tekenen voor de organisatie die u begeleid. als er meerdere organisaties of contactpersonen zijn zal het NCB voor elke organisatie/ persoon apart een formulier laten tekenen. U bent op geen enkele wijzen verplicht om dit te doen, en u kunt de toestemming ook op elk moment intrekken. er zal alleen informatie gedeeld worden aan derden als er een getekend AVG formulier aanwezig is voor de betreffende organisatie of persoon. 

De cursist kan op elk willekeurig moment aangeven dat zijn/haar gegevens worden verwijderd uit de bestanden van het NCB, waarbij de werkwijze van het verwijderen in acht wordt genomen zoals omschreven in het AVG protocol.

 

Bewaren van persoonsgegevens

De bewaartermijn die het NCB hanteert is van toepassing op de wettelijke bewaartermijn:

 • NAWT gegevens: 2 jaar na 1ste contact.
 • Als er een overeenkomst aanwezig is (contract met cursist, werknemer, zzp’er e.d.): 7 jaar na beëindiging van het contract.
 • Naar aanleiding van de getekende verwerkingsovereenkomst tussen 2 partijen kan een bewaartermijn afwijken van de bovenstaande informatie. 

 

Uw rechten

U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@ncbnet.nl. Het NCB zal zo snel mogelijk, maar binnen 4 weken, op uw verzoek reageren.

 

Beveiliging

Het NCB doet er alles aan om uw persoonsgegevens optimaal te beveiligen tegen onrechtmatig gebruik. Dit doet het NCB aan de hand van fysieke, administratieve, organisatorische en technische maatregelen. Alleen geautoriseerde medewerkers van het NCB hebben toegang tot de gegevens.

 

Vragen, opmerkingen, klachten

Heeft u vragen, klachten of opmerkingen over de bescherming van persoonsgegevens door ons, dan kunt u contact opnemen met het NCB via info@ncbnet.nl, telefonisch:

088-8770000 of per post via Postbus 638, 3500 AP Utrecht. Komt u er met het NCB niet uit dan is het mogelijk een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Wijzigingen

Met betrekking tot dit privacy beleid behoudt het NCB het recht om dit beleid te wijzigen en zal het NCB de gewijzigde versies van dit beleid op de site plaatsen.

Voor een uitgebreid reglement met de benoemde artikelen die van toepassing zijn kunt u bij het NCB terecht.

Dit privacy beleid is voor het laatst gewijzigd op 1 januari 2024 versie 5.2.

NCB, Utrecht, 2.01.2024